Home     Products     Contact     About   Drivers
Nepal
Attari International
3/F, House#38, Ranjana Marga, New Road
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4 229 790 Fax: +977-1-4 219 826

नेपाल
अट्टारी ईन्टरनेशनल, घर नम्बर ३८, तेश्रो तला, रन्जना मार्ग
न्यू रोड , काठमाण्डौ‍ , नेपाल
फोन: +९७७-१-४ २२९ ७९०   फ्याक्स: +९७७-१-४ २१९ ८२६

Attari Head Office
Ranjana Marga
न्यूरोड पिपलबोट बाट रन्जना मार्ग को एक दृष्यChina
Shenzhen Attari Technology Ltd.
203, Fuxing Garden, Futian Dist., Shenzhen 518033
P. R. China

中国
深圳市爱特利科技有限公司
深圳市福田区福星路福星花园大厦福洪阁28D
邮编: 518033
电话: +86-755-8835 5841     传真: +86-755-8835 5841


© Copyrights 2010  Attari  Technology Ltd., All Rights Reseved
All trademarks are properties of their rightful owners

Home     Products     Contact     About   Drivers